PPA

  1. PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do...
  2. PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Príručku pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže.
  3. PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2019 Danú informáciu nájdete v časti : PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné...
  4. PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020 Danú informáciu nájdete v časti :PPA / Podpory /...
  5. PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do...
  6. PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk....
  7. PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk....
  8. PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory pre r. 2019, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Priame podpory /Oznámenia Príručku pre žiadateľa o priame podpory pre r. 2019.
  9. PPA vychádzajúc v ústrety žiadateľom o nenávratný finančný príspevok ako aj prijímateľom, ktorí majú povinnosť doložiť doklady z obstarávania pripravila možnosť zverejňovať oznámenia o...
  10. PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA....