PPA

  1. PPA oznamuje žiadateľom a prijímateľom podpory z PRV SR 2014 – 2020 a z PRV SR 2007-2013, že zverejnila na webovom sídle PPA Usmernenie PPA č....
  2. PPA aktualizovala v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z...
  3. Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2017 sa bude konať dňa 31. mája 2018 o 14.00 hod. v budove ústredia PPA na Hraničnej č. 12 v Bratislave.
  4. PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 16.05.2018 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy....
  5. PPA oznamuje, že zverejnila verziu 4.1 Usmernenia MPRV SR č. 1938/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z....
  6. PPA oznamuje, že zverejnila verziu 5.1 Usmernenia MPRV SR č. 1939/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z....
  7. PPA upozorňuje žiadateľov na konečný termín na predkladanie jednotnej žiadosti na rok 2018 bez sankcie, ktorým je 15. máj 2018....
  8. -
  9. PPA dáva žiadateľom do pozornosti informáciu o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018 z dôvodu vyňatia prvkov neoprávnených na poskytovanie priamych podpôr ako sú zárasty, cesty,...
  10. PPA dáva žiadateľom o platbu na dobré životné podmienky zvierat operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných do pozornosti povinnosť zasielať sumárny výkaz o počte odchovaných...